เปิดให้ทุนเพื่อการศึกษาบุตร (ทุนให้เปล่า)

0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28
เห็นชอบให้จัดสรรทุนเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี 2564
รวมทั้งสิ้นิ 190 ทุน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับ อนุบาล-ประถมศึกษา
2. ระดับ มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3. ระดับ ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง,อนุปริญญา,และปริญญาตรี
ตามประกาศของสหกรณ์ที่แนบนี้ ทุนบุตรสมาชิก
หมดเขตภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

Share.

Comments are closed.