ประกาศจัดซื้อระบบโปรแกรมสหกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด ประกาศจัดซื้อระบบโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบปฏิบัติการ พร้อมการติดตั้ง ผู้ที่สนใจเสนอราคาได้
ระหว่างวันที่ 10-16 มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังนี้
1. ประกาศการเสนอราคา
2.เอกสารประกอบการเสนอราคา
3.ภาคผนวก1ร่างTOR
4.ภาคผนวก2เงื่อนไขทั่วไป
5.ภาคผนวก3คุณลักษณะเฉพาะ
6.ภาคผนวก 4 ขอบเขตของระบบโปรแกรม
7.ภาคผนวก5การติดตั้ง
8.บทนิยาม
9.นและหลักประกัน
10.ใบเสนอราคาและแบบสรุป
11.บัญชีเอกสาร1,2
ดาวน์โหลดเอกสาร
เสนอราคา

Share.

Comments are closed.