ประกาศจ่ายเงินสนับสนุนโรงเรียน/หน่วยงานสมาชิก ปี 2564

0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด ประกาศให้โรงเรียนหรือหน่วยงานต้นสังกัด
ของสมาชิกสหกรณ์ ขอรับเงินสนับสนุนสาธารณประโยชน์ประจำปี 2564
จำนวน 5,000 บาท ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดย เอกสารมีดังนี้
1. หนังสือขอรับเงินจากโรงเรียน/หน่วยงานต้นสังกัด
2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 1 ฉบับ
ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน/หน่วยงาน ที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2564
คลิก

Share.

Comments are closed.