รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

0

ฉบับสมบูรณ์
รายงานประจำปี 2563(1)
ฉบับเฉพาะระเบียบวาระเพื่อพิจารณา
รับรองรายงาน
***ผู้แทนสมาชิกโปรดลงนามให้การรับรองภายในกำหนด เพื่อสหกรณ์จะจัดพิมพ์เพื่อแจกสมาชิกต่อไป**

Share.

Comments are closed.