ประกาศยกเลิกระบบเอทีเอ็ม

0

ด้วย ธนาคารธนชาต จะควบรวมกิจการกับธนาคารทหารไทย
จึงต้องยกเลิกการให้บริการทางการเงินในนามธนาคารธนชาต ภายใน
เดือน พฤษภาคม 2564 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ที่ใช้
บริการเงินกู้ฉุกเฉิน ดังนั้น สหกรณ์ จึงประกาศยกเลิกการทำนิติกรรม
ทางด้านการเงินกับ ธนาคารธนชาต ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ประกาศยกเลิกระบบเอทีเอ็ม

Share.

Comments are closed.