ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกส่งสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน

0

ตามที่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด ได้กู้เงินประเภทฉุกเฉินจากสหกรณ์ฯ ไปจำนวนหนึ่งตามสิทธิ์ของแต่ละท่านนั้น
เนื่องจากเงินกู้ฉุกเฉินเป็นเงินกู้ระยะสั้นต้องชำระคืนทั้งจำนวนภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
โดยจะชำระ ด้วยเงินสดหรือเขียนสัญญากู้ฉบับใหม่เพื่อปิดสัญญาเดิมแล้วกู้ใหม่ต่อไปอีก 1 ปี
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก นั้น
บัดนี้ใกล้จะครบกำหนดชำระคืนหนี้เงินกู้ฉุกเฉินประจำปี 2563 แล้ว
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 2563
โปรดส่งสัญญาเงินกู้เฉินเพื่อปิดสัญญาเดิม โดยเตรียมเอกสารดังนี้
1. สำเนาบัตรผู้กู้ ( ผู้กู้รับรองสำเนา)
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ ( ผู้กู้รับรองสำเนา)
3.สำเนาทะเบียนสมรส ผู้กู้ ( ผู้กู้รับรองสำเนา)
4. สำเนาบัตรคู่สมรสผู้กู้ (คู่สมรสผู้กู้รับรองสำเนา)
5. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้กู้ (คู่สมรสผู้กู้รับรองสำเนา)
6. สลิปเงินเดือนผู้กู้ 1 เดือนย้อนหลังจากวันยื่นกู้ (ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน รับรองสำเนา)
7. สำเนาบัตรผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันรับรองสำเนา)
8. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันรับรองสำเนา)
9. สำเนาทะเบียนสมรสผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันรับรองสำเนา)
10. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้ค้ำประกัน (คู่สมรสผู้ผู้ค้ำประกันรับรองสำเนา)
11. ผู้กู้ต้องเซ็นผู้กู้ในช่อง กรณีผู้กู้รับเอง (ด้านหลังสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน)
12. สำเนาบัตรคู่สมรสผู้ค้ำประกัน (คู่สมรสผู้ผู้ค้ำประกันรับรองสำเนา)
13. ในกรณีโสด ให้ผู้บังคับบัญชารับรองโสดในช่องพยาน

Share.

Comments are closed.