ประกาศคุณสมบัติผู้สมัครรับการสรรหา

0

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด
ประกาศกำหนดการสรรหา กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2564-2565
เปิดรับสมัครระหว่างวันทีา 23-27 พฤศจิกายน 2563 นั้น
บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัคร จึงประกาศคุณสมบัติของผู้รับสมัครรับการสรรหาทั้งสองตำแหน่ง ดังนี้
1. ประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหา ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประกาศคุณสมบัติ2563
2. ประกาศฯ ผู้สมัครรับการสรรหาตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ หน่วยอำเภอเมือง ถอนชื่อจากการสรรหา
ถอนชื่อจากการสมัคร

Share.

Comments are closed.