การจัดกลุ่มสมาชิกปี 2563

0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด ประกาศให้สมาชิกจัดกลุ่มสมาชิก
และเลือกประธาน เลขานุการ และผู้แทนสมาชิก ประจำกลุ่มของตนเอง
รายละเอียดดังนี้
อ.หัวตะพาน
อ.เสนางคนิคม
อ.ลืออำนาจ
อ.เมือง
อ.พนา
อ.ปทุมราชวงศา
อ.ชานุมาน
กลุ่มสมาชิกต้องจัดการประชุม และเลือกประธาน เลขานุการ และ ผู้แทนสมาชิก ของกลุ่ม
ในรูปของมติที่ประชุม และจัดทำหนังสือรับรองกลุ่ม เพื่อจัดส่งให้กับสหกรณ์
ตัวอย่างวาระการประชุม
หนังรับรองกลุ่มสมาชิก ปี 2564-2565
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด ว่าด้วยการจัดกลุ่มและเลือกผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2562
12.จัดกลุ่มและเลือกผู้แทนสมาชิก

Share.

Comments are closed.