ประกาศการรับประกันชีวิตกลุ่มเพิ่มเติม ปี 2563

0

ตามที่มีสมาชิกขอเอาประกันชีวิตกลุ่มรายใหม่ประจำปี 2563
เป็นจำนวนมากนั้น บัดนี้ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ได้พิจารณาการรับประกันของสมาชิกกลุ่มสุดท้าย แล้วผลปรากฎดังประกาศ
ที่แนบนี้ การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศกรมธรรม์ปี2563

Share.

Comments are closed.