ประกาศให้เงินกู้ปันผลประจำปี 2563

0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27
มีมติเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
เห็นชอบให้เปิดให้กู้เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ (ปันผล) ปี 2563
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2563
ประกาศกู้ปันผล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอกู้ได้ *** กรุณาพิมพ์หน้าหลังบนกระดาษ Legal ****
กู้ปันผล(กรุณาพิมพ์หน้าหลังกระดาษยาว)

Share.

Comments are closed.