สำรวจความประสงค์ของสมาชิกเพื่อจัดโครงการอบรม

0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด สำรวจความประสงค์ของสมาชิกที่จะเข้าร่วมฝึกอบรมตามหลักสูตรของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ปี 2563 จึงขอความกรุณาสมาชิกได้โปรดกรอกแบบสำรวจตามลิงค์นี้
https://forms.gle/xWBXwenCtC6tuEdq9

Share.

Comments are closed.