ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท

0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด
โดยมติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
เห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท เหลือร้อยละ 7 บาทต่อปี
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ

Share.

Comments are closed.