ประชาพิจารณ์แผนการลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กุ้แก่สมาชิก

0

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด  ชุดที่ 27
ได้เล็งเห็นถึงสภาพการค่าใช้จ่ายของสมาชิกเพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือสมาชิกในอีกทางหนึ่ง จึงมีมติให้จัดทำประชาพิจารณ์
เพื่อกำหนดแผนการลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
ดังนั้นความคิดเห็นของสมาชิกจึงมีความสำคัญต่อแผนดังกล่าว
สหกรณ์จึงขอความร่วมมือสมาชิก ได้โปรดกรอกแบบประชาพิจารณา
แล้วส่งกลับไปยังสหกรณ์ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563 นี้
ดาวน์โหลดแบบประชาพิจารณ์ หรือ กดคัดลอกลิงค์เพื่อทำแบบประชาพิจารณ์   https://forms.gle/ZMiR9bfNi8gbdUHu7

Share.

Comments are closed.