ยกเลิกวันหยุดราชการ (วันสงกรานต์) และเปิดให้บริการปกติ

0

               ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม  2563 ให้เลื่อนวันหยุด
ราชการประจำปี ในวันที่ 13 -15 เมษายน  2563 (วันสงกรานต์)  เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และยังยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด ขอยกเลิกวันหยุดทำการ ในวันที่
13-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) โดยสหกรณ์ฯ จะเปิดให้บริการสมาชิกตามวัน เวลาทำการปกติ

Share.

Comments are closed.