ประกาศจ่ายเงินสนับสนุนหน่วยงานสมาชิกปี 2563

0

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์หน่วยงานสมาชิกประจำปี 2563
บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด เริ่มจ่ายเงินสนับสนุนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เอกสารประกอบการขอรับเงิน
1. หนังสือนำส่งใบเสร็จรับเงินจากหน่วยงานสมาชิก
2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้รับเงิน
ติดต่อขอรับเงินได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด ในเวลาทำการตั้งแต่ 08.30-15.30 น.
ประกาศรายชื่อโรงเรียน/หน่วยงาน ที่มีสิทธิ์รับเงินสนับสนุน  คลิก

Share.

Comments are closed.