ประกาศปิดทำการครึ่งวัน

0

ด้วยในวันที่ 24 มกราคม 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด จะดำเนินการจัดเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ คณะเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สหกรณ์ฯ จึงประกาศปิดทำการ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

คลิกประกาศ

Share.

Comments are closed.