ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
โดยสมาชิก ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอำนาจเจริญ
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. หากพ้นกำหนดจะไม่รับลงทะเบียน
และได้โปรดนำบัตประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนด้วย

ประกาศประชุมใหญ่
หนังสือเชิญประชุม

Share.

Comments are closed.