ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสรรหา ปี 2562

0

              ด้วยในปี  2562  ประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ  แห่งสหกรณ์นี้
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง  ซึ่งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่หมดวาระ
อาศัยอำนาจตามข้อ ข้อ 73 (ก)  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ  12 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2560  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  26 ในคราวประชุมครั้งที่  10/2562  เมื่อวันที่
29  กันยายน  25662 จึงแต่งตั้งสมาชิกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 9 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด
ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  พ.ศ.  2560 เป็นกรรมการดำเนินการสรรหา  เพื่อสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ  จำกัด ปี  2563 – 2564
สรรหา

Share.

Comments are closed.