การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562

0

ตามที่ พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562  นั้น เพื่อให้ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพิจารณาเรื่องสำคัญอื่น ๆ   จึง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ มติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2562  ให้ดำเนินการประชุมใหญ่วิสามัญ  โดยผู้แทนสมาชิก เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ  108   ในวันพุธ ที่  30  ตุลาคม  2562  เวลา  09.00  น. ณ ห้องประชุมมิ่งมงคล ชั้น  2  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด
จึงขอเรียนเชิญผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด เข้าร่วมประชุมในวัน  เวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย (ไม่สามารถให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนได้)

                                                คลิก  1.ประกาศ     2. ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1

Share.

Comments are closed.