สถานภาพปัจจุบัน

สมาชิก
สมาชิกสามัญ                4,396   คน
สมาชิกสมทบ                1,775  คน
รวม                    6,171   คน
ผลการดำเนินงาน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 สินทรัพย์        6,618,390,358.83     บาท
ทุนเรือนหุ้น     2,956,397,410.00      บาท
ทุนสำรอง           291,100,594.09     บาท
ทุนสะสมอื่น ๆ         6,446,143.88      บาท
เงินฝากออมทรัพย์  128,783,548.89    บาท
เงินฝากประจำ    142,628,788.60  บาท
เงินกู้สถาบันการเงิน 3,005,579,520.00  บาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น  40,000,000.00 บาท
    เงินให้สมาชิกกู้
– สามัญ        2,144,164,540.83      บาท
– ฉุกเฉิน        498,723,364.18    บาท
–  พิเศษ       3,390,279,722.12     บาท
–  เพื่อการศึกษา 164,078,130.03    บาท
–  เงินกู้สวัสดิการ 278,492,773.47   บาท
–  เงินกู้กองทุนเพือการศึกษาบุตรสมาชิก   9,176,740.24   บาท
–  เงินกู้ฌาปนกิจฯ   1,079,451.24   บาท
–  เงินกู้พัฒนาอาชีพ  7,862,943.06   บาท
รายได้                 74,404,905,22      บาท
ค่าใช้จ่าย            56,444,088.34       บาท
กำไรสุทธิ            17,960,816.88      บาท