วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ การบริหาร

วิสัยทัศน์
สร้างอุดมการณ์สหกรณ์ ส่งเสริมการออม พัฒนางานสู่ความเป็นมาตรฐาน
จัดสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. จัดให้มีการออมอย่างต่อเนื่อง และให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
2. บริหารเงินออมของสมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. รักษาผลประโยชน์ที่สมาชิกพึงมี พึงได้อย่างเสมอภาค
4. บริหาร และบริการอย่างโปร่งใส และยุติธรรม
5. ให้การศึกษาอบรมการสหกรณ์ และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่สมาชิก

ยุทธศาสตร์
1. บริหารงานโปร่งใส
2. ใส่ใจการออม
3. เพียบพร้อมสวัสดิการ
4. ประสานงานสังคม
5. อุดมการณ์เข้มแข็ง

กิจกรรม/งาน ตามยุทธศาสตร์
– ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระเบียบ ข้อบังคับ การประเมินผลการใช้ระเบียบข้อบังคับ,
– ยุทธศาสตร์ที่ 2 หุ้น ทุน เงินฝาก กิจกรรมส่งเสริมการออม,
– ยุทธศาสตร์ที่ 3 สวัสดิการระหว่างอยู่ในราชการ สวัสดิการหลังเกษียณอายุราชการ สวัสดิการสำหรับบุคคลในครอบครัว สวัสดิการหลังเสียชีวิต
– ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน่วยงานของสมาชิก หน่วยงานบริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานอื่นๆ บุคคลหรือนิติบุคคล,
– ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ประกวดกิจกรรมดีเด่นต่างๆ,