ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด

          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เดือนเมษายน  2537  โดยการแยกตัวออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด  หลังจากที่จังหวัดอำนาจเจริญ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 ธันวาคม  2536  ทุนในการดำเนินการเมื่อเริ่มแรก  10.00  ล้านบาท