ประกาศคุณสมบัติผู้รับการสรรหา

ตามที่สหกรณ์ประกาศรับสมัครผู้รับการสรรหาร
เป็นประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ
ประจำปี 2563-2564 บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการสรรหา
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว
ตามประกาศที่แนบนี้  ประกาศคุณสมบัติ