บริการ และสวัสดิการ

1. เงินฝาก
– ประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ย ร้อยละ 3
– ประเภทประจำ 6 เดือน ดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00
– ประเภทประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย ร้อยละ 4.50

2. เงินกู้
ปะเภท สามัญ
– สามัญบุคคลค้ำประกัน 60 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 2,700,000.- บาท ชำระ 150 งวด

ประเภท พิเศษ
เงินกู้พิเศษ หลักทรัพย์ค้ำประกัน 75 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 4,000,000.- บาท ชำระ 240 งวด
คนค้ำประกัน 5 คน หลักทรัพย์ 50 % ของวงเงินกู้

ประเภท ฉุกเฉิน
เงินกู้ฉุกเฉิน 12 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 250,000.- บาท

***กองทุนเพื่อการศึกษาบุตร ปีละ 50,000.- บาท ดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ประเภทอื่น ร้อยละ 3

3. สวัสดิการสมาชิก
– ประกันชีวิตกลุ่มแก่สมาชิกสามัญ 1,200,000.-  บาท
– สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ปีละ 10,000 บาท ไม่เกิน 150,000 บาท สมาชิกสมทบได้รับครึ่งหนึ่งของสมาชิก

       เงินกู้ฉุกเฉิน  ผ่าน ATM ธนคารธนชาติ

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เป็นเงินกู้อีกประเภทหนึ่งที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาเจริญ จำกัด ได้เปิดให้บริการแก่สมาชิก และมีสมาชิกมีความต้องการใช้เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและ ประหยัดค่าใช้จ่าย  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำนาจเจริญ  จำกัด  จึงร่วมกับธนาคารธนชาติเปิดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินผ่านบัตร  SCIB CO-OP ATM

       หลักการทำงานของบัตร

       บัตรนี้จะเป็นลักษณะของบัตรเครดิตที่มีวงเงินในบัญชี หากสมาชิกไม่กดเงินมาใช้ก็จะไม่เป็นหนี้ หลักการคิดดอกเบี้ยคิดจากเงินต้นคงเหลือที่สมาชิกเป็นหนี้เท่านั้น  การส่งชำระหนี้แต่ละเดือนชำระที่เคาน์เตอร์สหกรณ์  วงเงินที่สามารถกดได้ก็จะเพิ่มขึ้นไปตามยอดชำระทุก ๆ เดือน