ระเบียบสหกรณ์

1.หุ้นและค่าธรรมเนียม
2.จัดชั้น
3.โอนสมาชิกภาพ
4.เร่งรัดหนี้สิน
5.ปรับโครงสร้างหนี้
6.กู้ปันผล
7.เงินกู้
ระเบียบเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563
8.กองทุนบุตร
9.เงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์
11.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
11.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
12.จัดกลุ่มและเลือกผู้แทนสมาชิก
13.เลือกตั้งกรรมการ14.เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
14.เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
15.ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
16.ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
17.เงินรับฝากจากสมาชิก
18.เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
19.เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
20.เงินรับฝากจากนิติบุคคล
21.ให้สหกรณ์กู้ยืมเงิน
24.การใช้ห้องประชุม
26.การใช้รถยนต์ของสหกรณ์
28.ความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
38.พัฒนาอาชีพ