0

โครงการฝึกอบรม

ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ
และสอบถามข้อมูลได้ที่สหกรณ์ หรือหน่วยงานที่จัดอบรม